Cấu hình Allow remote MySQL

Để cấu hình cho phép truy cập remote MySQL trên linux bạn cần thực hiện các bước sau:

Ø Bước 1: Truy cập ssh vào server (nếu bạn không ở datacenter).

Ø Bước 2: Chỉnh sửa lại file my.cnf bằng lệnh #vi hoặc #vim

– Đường dẫn file my.cnf đối với một số hệ điều hành linux:

+ Debian/Ubuntu Linux: /etc/mysql/my.cnf

+ Linux/Fedora/Centos Linux: /etc/my.cnf

+ FreeBSD: /var/db/mysql/my.cnf

– Nội dung chỉnh sửa (giả sử ip server là 65.55.55.2) :

[mysqld]

user = mysql

pid-file = /var/run/mysqld/mysqld.pid

socket = /var/run/mysqld/mysqld.sock

port = 3306

basedir = /usr

datadir = /var/lib/mysql

tmpdir = /tmp

language = /usr/share/mysql/English

bind-address = 65.55.55.2

Ø Bước 3: Khởi động lại service mysql

+ Debian / Ubuntu Linux:

# /etc/init.d/mysql restart

# systemctl restart mysql

+ RHEL / CentOS / Fedora / Scientific Linux:

# /etc/init.d/mysqld restart

# systemctl restart mysqld

+FreeBSD:

# /usr/local/etc/rc.d/mysql-server restart

# service mysql-server restart

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *